4 pory roku na talerzu

4 pory roku na talerzu” -

2022/23

ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany dla uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Nauczyciele z uczniami realizują projekt we własnym tempie wykonując zadania zgodnie z harmonogramem.

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie - na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

W ramach projektu dzieci nauczą się zasad zdrowego odżywiania, komponowania posiłków z sezonowych produktów, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, przestrzegania zasad higieny i kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowej obsługi podstawowego sprzętu AGD, współdziałania w grupie.