Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jezierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://spjezierzyce.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo
  • Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.
  • Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Nowak, adres poczty elektronicznej zsjezierzyce@gminaslupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 8112527 wew. 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Budynek położony jest na ulicy Szkolnej 3 w Jezierzycach. Lokalizacja umożliwia dojazd autobusem lub własnym środkiem transportu. Najbliższy przystanek autobusowy – Jezierzyce, ul. Główna (około 300 metrów) – przystanek PKS, linia autobusowa nr 77 obsługiwana jest pojazdami niskopodłogowymi.
Budynki Szkoły Podstawowej:
Wejście do budynku A – z ulicy Szkolnej, do budynku B – z ulicy Szkolnej i z ulicy Olimpijskiej. Wejście do budynków szkolnych – chodnik. Przy wejściach do budynków A i B od ulicy Szkolnej – podjazdy dla wózków inwalidzkich.
Parking i miejsce postojowe: Na terenie parkingu znajduje się wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim.
Dostępność do wszystkich gabinetów typu sekretariat, dyrektor, pedagog, biblioteka, świetlica, pokój nauczycielski, toalety, klasy lekcyjne – wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego w budynku A , a także w budynku B od ulicy Szkolnej. Możliwość poruszania się na wózku, brak progów.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, 30 m od wejścia głównego.
Obsługa niesłyszących

W szkole istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w szkole.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres; zsjezierzyce@gminaslupsk.pl lub telefonicznie pod numerem (59) 8112527.
Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.
Aplikacje mobilne
Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Pozostałe informacje
Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład: — zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem, — środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
— środki zaradcze, które zostaną̨ podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
https://achecker.ca/checker/index.php
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848