Ocenianie kształtujące.

Ocenianie kształtujące to idea, która zagościła kilkanaście miesięcy temu w naszej szkole. To sposób pracy i sposób myślenia o edukacji, który służy podnoszeniu jakości nauczania. Wdraża uczniów do samodzielnego myślenia, wspomaga pracę nauczycieli, poprzez dostarczanie im informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ich uczniów, dzięki temu mogą lepiej realizować potrzebne im treści. To system wielu działań, metod, technik i środków dydaktycznych służących rozwojowi ucznia i pomagających mu w uczeniu się.

 

W maju 2022r. nasza szkoła przystąpiła do kursu w ramach działania – Całościowy rozwój szkoły prowadzonego przez program „Szkoła ucząca się”. Rozpoczęliśmy szkolenie w zakresie „Jak krok po kroku wprowadzić Ocenianie Kształtujące do swojego nauczania i uczenia się uczniów” . Przez wiele miesięcy zdobywaliśmy wiedzę na temat tego, czym jest Ocenianie Kształtujące, jak ważne jest to, by uczniowie znali cele i kryteria sukcesu, które realizują podczas lekcji. Uczyliśmy się, w jaki sposób udzielić dziecku informacji zwrotnej na temat zdobytych przez nie umiejętności. Wprowadzaliśmy elementy samooceny i oceny koleżeńskiej wśród dzieci. Dzięki podsumowaniu zajęć zdobywaliśmy informacje o tym, w którym miejscu są dzieci, czy cel zajęć został zrealizowany. Stopniowo ucząc się podczas szkoleń nauczycieli i realizacji poszczególnych modułów kursu, wprowadzaliśmy elementy Oceniania Kształtującego do naszej codziennej pracy. Poznaliśmy wiele przyjaznych dzieciom metod i technik pracy, które wykorzystujemy na co dzień. Jest to metoda „zielonego długopisu” wdrożona w klasach 1-3, która koncentruje się na wyróżnianiu i zaznaczaniu tych elementów, które dziecku się udały. Metoda ta bazuje na pozytywnych wzmocnieniach, skupia się na tym, co dobre, budując u ucznia poczucie własnej wartości. W klasach 0-8 wykorzystujemy w codziennej pracy „patyczki OK”. Korzystając z patyczków z imionami uczniów, losujemy zespoły i pary do pracy na lekcji, przydzielamy zadania do wykonania, wpływamy na aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji, wybierając dzieci losowo do odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

Duży nacisk kładziemy na rozwój umiejętności kluczowej, jaką jest współpraca. Nasi uczniowie pracują w parach i grupach podczas zajęć. Nauka współpracy uczniów podczas wykonywania zadań, to długi proces, który niesie ze sobą wiele trudności, jednak długofalowe korzyści są na tyle duże, że warto podjąć ten wysiłek. Ten rodzaj pracy jest wartościowy dla wszystkich uczniów. Dzieci dużo szybciej się uczą i uczą się od siebie nawzajem. Dzięki pracy w parach i grupach z różnymi osobami (losujemy pary i grupy przy pomocy patyczków), dzieci się integrują, uczą się współpracy z różnymi osobami, poznają się lepiej w zespole klasowym. W edukacji wczesnoszkolnej i na wielu przedmiotach w klasach 4-8, stosujemy „technikę świateł”Polega ona na ustaleniu znaczenia kolorów i wykorzystywaniu ich w trakcie pracy, lub na jej podsumowanie. Stosujemy kolory sygnalizacji świetlnej: zielony, żółty, czerwony. Znaczenie kolorów jest dobrze znane uczniom i rodzicom. Technikę świateł stosujemy w różnych sytuacjach. W czasie pracy samodzielnej kolory pokazują nauczycielowi, jak uczniowie radzą sobie z pracą. Kolorami nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas wykonywania zadań edukacyjnych. Kolory wykorzystują dzieci, aby dokonać samooceny lub oceny koleżeńskiej. W klasach 1-3 rezygnujemy z wystawiania dzieciom ocen cząstkowych - cyfrowych. W klasach starszych nauczyciele wstawiają uczniom oceny kształtujące w postaci informacji zwrotnej oraz tradycyjne oceny cyfrowe. Nauczyciele udzielają dziecku na bieżąco ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej, która zawiera informację o tym, co uczeń już umie, gdzie popełnia jeszcze błędy, nad czym musi popracować i daje dziecku wskazówki do dalszej pracy.

         Wprowadzenie Oceniania Kształtującego do szkoły, to złożony i długotrwały proces. Jego powodzenie zależy od nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszystkie grupy muszą być przekonane, że Ocenianie Kształtujące odmieni szkołę, że wpłynie korzystnie na rozwój dzieci, sprawi, że będą lepiej się uczyć, uwierzą w siebie i z czasem wezmą odpowiedzialność za swoją edukację. To wszystko ma na celu zmniejszenie dystansu i poprawę relacji nauczyciel – uczeń. Wzrost motywacji wśród uczniów, a w konsekwencji poprawę wyników nauczania. Za nami pierwszy krok, przed nami jeszcze daleka droga, ale nie zamierzamy się zatrzymać, ponieważ wierzymy w to, że idziemy w dobrą stronę.

 

 

ZAŁĄCZNIKI