Pedagog specjalny

 

                       

      Ewa Marczyńska - pedagog specjalny

                                                                                                                        

      PONIEDZIAŁEK – 8:50 – 11:50

     WTOREK – 8:00 – 11:30

    ŚRODA – 10:50 – 13:20

     CZWARTEK – 8:40 – 9:40

      PIĄTEK - 8:40 – 9:40

 

„Nigdy nie zapominajmy, że też byliśmy dziećmi”


 

 

Działania pedagoga specjalnego skierowane są na objęcie pomocą uczniów pomocą uczniów, których szczególne potrzeby wynikają m.in. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania lub emocji, specyficznych trudności w uczeniu się, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny oraz trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Do zadań pedagoga specjalnego należy :

1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,

a) rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, 

b)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

2. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;