Cele ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w kraju organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci dla wszystkich bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wiek, rasę czy przekonania światopoglądowe. Jednocześnie jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym i niezależnym ideowo, do którego przynależność jest całkowicie dobrowolna.

Za swoją Misję ZHP przyjął wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie różnorakich wyzwań. Pragniemy by młodzi ludzie wyrastali na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli. W tym często niełatwym procesie wychowywania młodego człowieka, pragniemy wspierać Rodziców, Wychowawców.

Główne cele działalności ZHP to:

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej.

Kształtowanie osobowości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela, przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań.

Upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.

Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami.

Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą

System wychowawczy w ZHP oparty jest o metodykę dostosowaną do różnych grup wiekowych. Najmłodsze dzieci, w wieku 6-10 lat działają w gromadach zuchowych. Starsi – działający w drużynach harcerskich – dzielą się na 3 grupy wiekowe: harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16 lat) i wędrownicy (16-25 lat). Występuje także podział na drużyny męskie i żeńskie, szczególnie na poziomie drużyn harcerskich (w wieku 10-13 lat).

Dla osób starszych harcerstwo również stoi otworem. Pełnoletnie osoby także mogą wstąpić w szeregi naszego Hufca. Nie ma znaczenia, czy jest to pierwszy kontakt z harcerstwem, czy ktoś działał już wcześniej. Takie osoby mogą włączyć się w pracę drużyn wędrowniczych lub kręgów.

Pierwsze zbiórki to nic zobowiązującego. Dziecko ma poznać nowe otoczenie i samo zdecydować, czy dobrze się w nim czuje i czy chce kontynuować harcerską przygodę. Pierwszy miesiąc zwyczajowo przyjmowany jest jako okres próbny. Jeśli dziecko się zaaklimatyzuje, drużynowy podejmuje decyzję o oficjalnym przyjęciu go do drużyny. Do tego czasu nie ma potrzeby kupować dziecku pełnego umundurowania. Warto poczekać z tym do zakończenia okresu próbnego, gdy dziecko będzie już pewne, że taka forma mu odpowiada.

Członkostwo w drużynie jest całkowicie dobrowolne, wymaga jednak pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP. Każdy wyjazd drużyny poza miejsce zamieszkania musi być dodatkowo zgłoszony przez instruktora w Komendzie Hufcu, co wymaga przedstawienia listy uczestników. W takiej sytuacji drużynowy powinien również otrzymać od Państwa pisemną zgodę na udział dziecka w danym wyjeździe.

Składki

ZHP ma formę stowarzyszenia i przynależność do niego wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej, która wynosi  30 zł na 3 miesiące . Jest to jedyna obowiązkowa odpłatność, którą przeznaczamy na cele statutowe całego Związku. Z tych pieniędzy pokrywamy też opłaty ubezpieczenia zbiorowego NNW, które obejmuje Państwa dziecko podczas zbiórek, rajdów i innych wyjazdów harcerskich. 

Poza składką obowiązkową występuje także składka zadaniowa, która wiąże się głównie z organizacją rajdów, biwaków czy obozów. Pragniemy jednak zaznacz, że koszty te są wyjątkowo niski i nie jest to zasługą żadnych dotacji i dofinansowań, których notabene nasz hufiec nie otrzymuje. Opłaty z tytułu wyjazdów harcerskich zawierają głównie ceny transportu, zakwaterowania (w warunkach turystycznych) i wyżywienia (częściowo). Nasza praca instruktorów jest społeczna, więc nie generuje dodatkowych kosztów. Dlatego jesteśmy w stanie organizować niekiedy rajdy jedynie po kosztach biletów, weekendowe biwaki w granicach kilkudziesięciu złotych i obozy letnie pod namiotami