Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Jezierzycach

Regulamin lodowiska w Redzikowie

OGÓLNY REGULAMIN LODOWISKO - REDZIKOWO


 

 1. Lodowisko jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o., zwanym dalej OSiR.

 2. Obiekt jest czynny codziennie zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy oraz na podstawie złożonego zamówienia i obowiązującej umowy. Zabrania się przebywania na terenie lodowiska poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.

 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.

 4. W strefie lodowiska działają kasy (pełniące funkcję punktu informacyjnego), szatnie, toalety, poczekalnia, wypożyczalnia łyżew oraz punkt medyczny.

 5. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

 6. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 7. Korzystanie z lodowiska może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowane przed wejściem zobowiązane są zgłosić się do biura OSiR w celu uzgodnienia warunków korzystania z lodowiska. Korzystanie z lodowiska w grupie zorganizowanej reguluje Regulamin dla grup zorganizowanych.

 8. Dzieci do lat 12 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, mogą przebywać na lodowisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w obuwie łyżwiarskie. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun dzieci do lat 12 płaci za pobyt na lodowisku według obowiązującego cennika.

 9. Wstęp na teren lodowiska odbywa się na podstawie biletu lub karnetu i transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, zgodnie z obowiązującym na lodowisku cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy kasie wychodzącej.

 10. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.

 11. Zakup biletu wstępu, realizacja wejścia z karnetu lub wejściówki i odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

 12. Czas pobytu na lodowisku liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczaniu opłaty.

 13. Podczas przerw technicznych wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

 14. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i stosowania używek odurzających oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i stosowanie używek odurzających.

 15. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 16. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 120 osób. Obsługa ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko do momentu zwolnienia miejsca.

 17. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem „wejście”, „wyjście”

 18. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w obuwiu łyżwiarskim.

 19. Osobom korzystającym z lodowiska zaleca się używanie w czasie jazdy kasku ochronnego i rękawiczek.

 20. Na tafli lodowiska obowiązuje jeden kierunek jazdy. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko po komunikacie słownym przez pracownika zarządzającego ruchem na tafli lodowiska.

 21. Sygnałem oznaczającym konieczność natychmiastowego opuszczenia tafli lodowiska jest komunikat słowny podany przez system nagłośnienia. Po komunikacie należy opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.

 22. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy i niepowodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, w szczególności zabrania się:

 • zakładania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych,

 • wchodzenia na płytę lodowiska inną drogą niż przez bramkę wejściową,

 • wchodzenia w obuwiu bez łyżew,

 • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, uderzania w bandy siłą rozpędu, skuwania lodu i niszczenia band łyżwami,

 • jazdy z dziećmi na rękach,

 • spożywania napojów i jedzenia na terenie płyty lodowiska,

 • niszczenia urządzeń i sprzętu lodowiska,

 • zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska,

 • wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, skuterów i motocykli,

 • wnoszenia kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

 • siadania na bandach i tafli lodowiska,

 • rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,

 • chodzenia w łyżwach po korytarzach budynku i terenie okalającym płytę lodowiska poza miejscami wyłożonymi specjalistycznymi wykładzinami,

 1. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do punktu medycznego znajdującego się w wypożyczalni łyżew. Osoba, której udzielono pomocy medycznej, zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.

 2. Osoby, które nie będą przestrzegały postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, zobowiązane są do opuszczenia terenu lodowiska bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakup biletu lub kwoty potrąconej z karnetu.

 3. Na lodowisku prowadzi się szatnię (szafki otwierane otrzymanym przy wejściu transponderem, nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Przed wyjściem z szatni na teren lodowiska należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na lodowisku w okularach korekcyjnych okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

 6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie powiadomić personel lodowiska.

 7. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 8. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownika kompleksu sportowego w Redzikowie.


 

NASZA PLACÓWKA

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny